Infolinia: +48 735 000 635 (8:00 - 16:00)
Jak działa nasza PolskaGieldaPaliw.PL Kliknij !

Regulamin

KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.POLSKAGIELDAPALIW.PL

I. PODSTAWOWE DEFINICJE

Serwis- Serwis internetowy prowadzony pod adresem www.PolskaGieldaPaliw.PL 

Użytkownik - Podmiot korzystający z Serwisu w ramach UKS. Jeżeli Użytkownik dokonał rejestracji konta Użytkownika, zwany jest w Regulaminie Zarejestrowanym Użytkownikiem.

Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników.

Pośrednik płatności – podmiot, za pośrednictwem którego Użytkownik może opłacić odpłatne usługi nabywane od Usługodawcy.

Usługodawca: .......................................................................................................................................................................................

Profesjonalny sprzedawca – zweryfikowany przez Usługodawcę podmiot profesjonalnie zajmujący się sprzedażą paliw z którym Usługodawcą zawarł odrębną umowę na udostępnienie powierzchni reklamowej na Serwisie celem umieszczenia przez niego Ogłoszenia.

Ogłoszenie – informacja handlowa Profesjonalnego Sprzedawcy nie stanowiąca oferty w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Usługa Korzystania z Serwisu (UKS) – usługa, którą Spółka świadczy Użytkownikom zarejestrowanym i niezarejestrowanym sprowadzająca się do możliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Korzystanie z UKS może wymagać zarejestrowania się Użytkownika, w zależności od funkcjonalności i usług, do których Użytkownik chce uzyskać dostęp.

Usługa powiadomień – usługa polegająca na powiadamianiu Użytkownika na podany przez niego adres e-mail lub wiadomością sms na podany przez niego numer telefonu o interesujących Użytkownika ogłoszeniach lub zmianach w ich treści;

Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisów.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Profesjonalista -  Użytkownik, który rejestrując Konto lub zamawiając jakąkolwiek Usługę w Serwisach wybiera w formularzu opcję, że czyni to jako podmiot profesjonalnie, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zajmujący się danym rodzajem działalności.  Użytkownik taki nie jest traktowany jako Konsument.

Blokada Konta – także jako zawieszenie lub odebranie dostępu do konta Użytkownika, tj. przewidziane Regulaminem odebranie dostępu Użytkownikowi do jego konta w Serwisie, które nie zostaje usunięte, skutkujące zablokowaniem dostępu do panelu Użytkownika wraz z odebraniem dostępu do funkcjonalności i usług dla których dostęp do panelu jest konieczny.

Płatność SMS – określenie używane do opisania dwóch niezależnych transakcji na mocy których dochodzi najpierw do zawarcia odrębnej i niezależnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a jego operatorem telekomunikacyjnym w zakresie wysłania przez Użytkownika na wskazany numer SMS o podwyższonej opłacie w zamian za co Użytkownik otrzymuje na swoje urządzenie telekomunikacyjne ciąg znaków (kod aktywacyjny), a w drugiej kolejności Użytkownik zawiera umowę z Usługodawcą na skorzystanie z danej usługi w zamian za wpisanie w miejscu do tego przeznaczonym w Serwisie otrzymanego wcześniej kodu aktywacyjnego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin dotyczy korzystania z Serwisu.

Usługodawca może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Usługodawcy, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu Usługodawcy

Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.

Umowa na UKS z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika (potwierdzenie rejestracji e-mailem), z zastrzeżeniem kolejnego zdania. Umowa na Usługi odrębne, zawierana jest każdorazowo odrębnie na każdą z tych usług zgodnie z treścią Regulaminu i procesu korzystania z Serwisów. W szczególności umowa na usługi powiadomień zawierana jest każdorazowo w momencie potwierdzenia aktywacji usługi przez Użytkownika (w przypadku braku konta Użytkownika) lub potwierdzenia jej aktywacji przez Usługodawcę (w przypadku gdy Użytkownik ma zarejestrowane Konto).

W procesie zawierania umowy na odległość Użytkownik winien podać prawidłowy adres e-mail, na który Usługodawca wyśle w formie wiadomości e-mail potwierdzenie zawarcia odnośnej umowy wraz z informacjami, o których mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz potwierdzeniem żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, wyrażenia zgody na wykonanie umowy w całości przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, oraz wyrażenia przez Użytkownika zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, o ile któraś z tych zgód została udzielona.

Każdy Odwiedzający i Użytkownik nie zarejestrowany może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Spółkę w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę na UKS w każdym czasie dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika lub wypowiadając umowę na korzystanie z UKS (np. w zakresie usługi powiadomień), z 14-o dniowym terminem wypowiedzenia. Usługodawcy również przysługuje prawo rozwiązania każdej umowy zawartej na czas nieoznaczony z 14-o dniowym terminem wypowiedzenia.

Umowa na UKS, za wyjątkiem umowy na zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania  konta Użytkownika, a każda ze stron może ją rozwiązać z 14-o dniowym okresem wypowiedzenia. Umowa na UKS ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania  konta Użytkownika.

Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również e-mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy, w szczególności na UKS, przez likwidację konta Użytkownika lub wypowiedzenie danej umowy w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.

Korzystanie z funkcjonalności w ramach Serwisów, w szczególności zapisanie się na powiadomienia etc. może wymagać rejestracji Użytkownika, a więc założenia konta Użytkownika i jego aktywacji, w zależności od rodzaju usługi lub funkcjonalności. Użytkownik uzyskuje informację o tym, że musi założyć konto, żeby skorzystać z usługi lub funkcjonalności.

Część usług lub funkcjonalności oferowanych w Serwisach jest nieodpłatna. Z uwagi na nieodpłatny charakter takich usług lub funkcjonalności Usługodawca może wymagać od Użytkownika wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z treścią danej zgody dostępną w danym procesie aktywacji usługi lub funkcjonalności. Zgoda ta jest dobrowolna, jednak jej niewyrażenie powodować będzie brak możliwości skorzystania z danej nieodpłatnej usługi lub funkcjonalności. Usługodawca podkreśla, że wyrażona zgoda, o której mowa powyżej, może być w każdym czasie skutecznie odwołana przez Użytkownika (cofnięta) w późniejszym czasie bez utraty prawa do korzystania z danej usługi lub funkcjonalności, chyba że dana usługa wymaga ze swej natury wyrażenia takiej zgody przez Użytkownika w takiej sytuacji Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę na świadczenie takiej usługi.

Użytkownik, który zawierając Umowę na UKS na jakąkolwiek inną Usługę wybiera w formularzu opcję, że czyni to jako Profesjonalista potwierdza wyraźnie, że w tym zakresie nie jest Konsumentem.

Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Umowa zawarta jest w momencie otrzymania przez konsumenta od Usługodawcy stosownego potwierdzenia zawarcia umowy. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy  w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez Konsumenta z Usługodawcą, Usługodawca może z uwagi na  naturę oferowanej Konsumentowi rzeczy lub usługi:

wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;

wymagać zgody Konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;

wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy po dokonaniu płatności przez Konsumenta płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni kalendarzowych w taki sam sposób w jaki dokonano płatności, a w przypadku braku możliwości takiej zwrotnej płatności – przekazem pocztowym, chyba że Usługodawca ustali z Konsumentem inny sposób zwrotu pieniędzy.

Jeżeli Konsument żąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na tą usługę, a następnie Konsument odstąpi skutecznie od takiej umowy, Konsument zobowiązany będzie zapłacić Wydawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument odstąpił skutecznie od umowy.

Odstąpienie od umowy na UKS przez Konsumenta jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy w zakresie pozostałych usług w tym w szczególności usługi powiadomień.

Usługodawca posiada w ramach Serwisu odesłania do stron internetowych lub funkcjonalności umożliwiających nabywanie towarów lub usług, odpłatnie bądź nieodpłatnie, od podmiotów trzecich na zasadach ustalonych przez te podmioty. Usługodawca nie jest stroną takich umów i nie odpowiada względem Użytkownika za ich treść lub sposób wykonania.

Użytkownik, który korzysta z Serwisu w ramach lub w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą jest zobowiązany do wskazania w procesie rejestracji konta Użytkownika lub wykupienia danej usługi, że działa jako Profesjonalista pod rygorem uznania, że świadczone mu usługi przez Spółkę zostały zamówione przez Użytkownika z naruszeniem Regulaminu i jako takie naruszają Regulamin z wszystkimi tego konsekwencjami przewidzianymi w Regulaminie.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

W ramach Serwisu publikowane są przez Profesjonalnych Sprzedawców ogłoszenia dotyczące sprzedaży paliw.

Wystawcą ogłoszeń jest Profesjonalny Sprzedawca, a Usługodawca nie odpowiada za jego treść.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do edycji lub kasowania ogłoszeń zamieszczonych w innych działach i kategoriach lub Serwisach, niż wynika to z treści danego ogłoszenia i postanowień niniejszego Regulaminu.

Zabrania się kopiowania lub powielania treści ogłoszeń lub ich elementów (w szczególności zdjęć i ilustracji) umieszczonych w Serwisie, a także korzystania z nich w inny sposób (w szczególności wyświetlania w celach komercyjnych), bez uprzedniej zgody uprawnionej osoby.

Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW Serwisów, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Usługodawcy.

Usługodawca upoważniony jest do usunięcia danego ogłoszenia z Serwisu informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika, chyba że regulamin stanowi inaczej, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając na Serwisie dane ogłoszenie, lub inne ogłoszenia, spowodowały naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z Użytkownikiem.

Umieszczając ogłoszenie w Serwisie Profesjonalny Sprzedawca zobowiązany jest zadbać, by treść danego ogłoszenia była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu i zwyczajami, a także normami moralno - etycznymi, w szczególności by nie naruszała interesu prawnego podmiotów trzecich lub Odwiedzających Serwis.

Zabrania się Profesjonalnym Sprzedawcom umieszczać w treści ogłoszeń odesłań do innych Serwisów, a także zamieszczać swoich danych osobowych lub kontaktowych.

W przypadku gdy Użytkownik zainteresowany jest ogłoszeniem Profesjonalnego Sprzedawcy Usługodawca za pośrednictwem Serwisu udostępni Użytkownikowi dane Profesjonalnego Sprzedawcy.

Serwis nie świadczy usług pośrednictwa w sprzedaży pomiędzy Użytkownikami a Profesjonalnymi Sprzedawcami. Do zawarcia umowy między Użytkownikami a Profesjonalnymi Sprzedawcami nie dochodzi drogą elektroniczną, lecz bezpośrednio pomiędzy między Użytkownikiem a Profesjonalnym Sprzedawcą. Przedmiot umowy sprzedaży, jak i dokumenty z nim związane Profesjonalny Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi we własnym zakresie.

O ile Użytkownik odpowiedział i zastosował się do treści danego ogłoszenia, a Profesjonalny Sprzedawca zawarł z Odwiedzającym na tej podstawie stosowną umowę, Profesjonalny Sprzedawca zobowiązany jest należycie wykonać daną umowę, w szczególności dostarczyć towar lub wykonać usługę, o jakiej mowa w danym ogłoszeniu, zgodnie z jego treścią, zasadami należytej staranności, o odpowiedniej jakości i w zgodzie z ogólnie obowiązującymi, i miejscowymi przepisami prawa.

Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług, którymi obrót na terenie Polski jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa lub polegających bezpośrednio lub pośrednio na popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia (w tym skarbowych), a także polegających na ułatwieniu lub umożliwieniu / służących do popełnienia takich czynów. Zabronione jest także umieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług służących do obejścia prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. Z treści ogłoszenia musi wprost wynikać, że ogłoszenie spełnia warunki określone postanowieniami niniejszego Regulaminu.

IV. DANE OSOBOWE

Rejestrując się Użytkownik w celu pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisów winien w stosownym formularzu podać swoje dane osobowe. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Usługodawcę dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z SERWISU oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Usługodawcy w tym organizacji takich działań, a w sytuacjach opisanych w ppkt poniżej – także w zakresie i celu tam opisanych.

Usługodawca informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do swoich danych w siedzibie Usługodawcy oraz do ich poprawiania. Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia, co jednak będzie równoznaczne z rozwiązaniem wszystkich umów na świadczenie usług opisanych w niniejszym Regulaminie a łączących Użytkownika z Usługodawcy. Usługodawca powiadomi o w/w skutkach Użytkownika i jeśli Użytkownik potwierdzi wolę zaprzestania przetwarzania jego danych przez Usługodawcę oznaczać to będzie rozwiązanie umów na wszystkie usługi za porozumieniem stron.

Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Usługodawcy na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do korzystania z funkcjonalności Serwisu.

Właściciel danych osobowych akceptuje, że Administrator Danych Osobowych może z zachowaniem przepisów prawa powierzyć przetwarzanie jego danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy z właścicielem danych osobowych i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wszelkie pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: biuro@polskagieldapaliw.pl

Rejestrując się w danym Serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informację handlową od Usługodawcy. dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę

Minimalne wymagania sprzętowe i programowe umożliwiające korzystanie z Serwisu Usługodawcy  to dowolne urządzenie elektroniczne z aktualnym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie treści Internetu.

Jeżeli w procesie korzystania z usług Serwisu Użytkownik podał swoje dane adresowe, osobowe lub inne (w przypadku przedsiębiorców – tożsame co do zasady z treścią wypisu z KRS lub CEiDG) i dane te uległy zmianie, a Użytkownik nadal korzysta z w/w usług, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zmianach mailem na adres biuro@polskagieldapaliw.pl

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Profesjonalny Sprzedawca umieszczający dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno – etycznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

2. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem ich praw związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane umieszczanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie na innych Serwisach internetowych lub w innych mediach, za wykorzystywanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Profesjonalnych Sprzedawców.

3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za treść i rzetelność ogłoszeń i ofert, a także zgodność z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującym prawem.

4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość usługi lub towaru otrzymanego przez Użytkownika od danego Profesjonalnego Sprzedającego w konsekwencji skorzystania z danego ogłoszenia. Usługodawca nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których Użytkownik w wyniku skorzystania z danego ogłoszenia nie otrzymał w ogóle od danego Profesjonalnego Sprzedającego Towaru ani usługi lub otrzymał je po terminie lub z wadami, a także w przypadkach niewywiązywania się Profesjonalnego Sprzedającego względem Odwiedzających z obowiązków w zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji, a także dostawy.

5. W szczególności w przypadkach opisanych w pkt 3 oraz 4 powyżej Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zapłaconą danemu Profesjonalnemu Sprzedającemu cenę za towar lub usługę.

6. Jeżeli ktokolwiek wystąpi przeciwko Usługodawcy z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Profesjonalnego Sprzedającego postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, Profesjonalny Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Spółki z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem w/w osób. Nadto Profesjonalny Sprzedający naprawi Usługodawcy wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu. 

7. Postanowienia pkt 6 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku wszczęcia przeciwko Usługodawcy, jej pracownikowi (pracownikom) lub zleceniobiorcy (zleceniobiorcom) postępowania administracyjnego lub karnego, wywołanego lub pozostającego w związku z naruszeniem przez Usługodawcę postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa.

8. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do ich obejścia.

9. Zabrania się działań utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia takich działań po stronie Użytkownika wszelkie opcje i uprawnienia przypisane danemu Użytkownikowi zostaną zawieszone lub odebrane na stałe. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania na szkodę Usługodawcy, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Serwisu lub dobre imię Usługodawcy.

VI. PUBLIKOWANIE OGŁOSZEŃ W SERWISIE

Ogłoszenia zamieszczone na Serwisie przez Profesjonalnych Sprzedających będą publikowane przez maksymalny okres 90 dni, przy czym za pierwszy dzień uważa się dzień publikacji ogłoszenia w Serwisie

Ogłoszenie może zostać wyróżnione, przy czym, o ile szczególne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, wyróżnienie ogłoszenia w każdym wypadku trwa 14 dni, i po tym czasie dane ogłoszenie zmienia status na zwykły, przy czym za pierwszy dzień uważa się dzień faktycznego wyróżnienia ogłoszenia w Serwisie.

Publikacja zamieszczonego ogłoszenia w Serwisie przez Profesjonalnego Sprzedającego wymaga zawarcia odrębnej umowy pisemnej z Usługodawcą.

VII. PROCEDURA ZAMIESZCZANIA W SERWISIE I OGŁOSZEŃ ORAZ WYRÓŻNIANIA OGŁOSZEŃ

1. Aby Użytkownik prawidłowo wprowadził ogłoszenie do systemu należy na stronie właściwego Serwisu wybrać opcję "Dodaj ogłoszenie", znajdującą się w nagłówku danej strony WWW. Następnie należy wybrać z dostępnej listy kategorię Serwisu, w której ma zostać dodane ogłoszenie. Szczegółowe kroki opisano poniżej.

2. Zamieszczanie ogłoszeń składa się z kilku kroków: 
1) wybór odpowiedniego działu i podrubryki działu, w którym Użytkownik chce umieścić ogłoszenie;
2) wybór regionu; 
3) wpisanie treści ogłoszenia;

4) potwierdzenie dokonanych kroków.

3. Aby wyróżnić ogłoszenie należy skorzystać z funkcji „Wyróżnij”, która dostępna może być z poziomu karty ogłoszenia lub miejsca, w którym użytkownik zarządza swoją ofertą.

VIII. EDYCJA I USUWANIE Z SERWISU

W celu zmiany treści ogłoszenia należy skontaktować się z Usługodawcą od poniedziałku do piątku na adres e:mail: biuro@polskagieldapaliw.pl Należy uprzednio przygotować dokładne dane dotyczące rejestracji danego ogłoszenia (sposób rejestracji, kod rejestracyjny jeśli został użyty itp.).

3. Zmiany wprowadzone podczas edycji ogłoszenia pojawią się w ogłoszeniu w ciągu 10 minut od ich zapisania.

IX. POWIADOMIENIA EMAIL I SMS

1. Jedną z funkcjonalności Serwisu jest zamówienie otrzymywania powiadomień z Serwisów o ogłoszeniach z wybranych kategorii i kryteriów lub o zmianie cen wskazanych w ogłoszeniach.

2. Użytkownik po aktywowaniu w/w funkcjonalności otrzymywał będzie również w tej samej wiadomości e-mail powiadomienia o ofertach zbliżonych do zamówionych w subskrypcji. Funkcjonalność dotyczy poinformowania Użytkownika o pojawieniu się nowych ogłoszeń lub zmian w ogłoszeniach już opublikowanych (w tym ich ceny) i może nie być dostępna we lub wybranych wszystkich kategoriach ogłoszeń.

3. Funkcjonalność powiadomień w opcji email nie wymaga uiszczania opłat, lecz wymaga podania adresu email zainteresowanej osoby i aktywacji tej usługi przez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na podany adres e-mail, chyba że Użytkownik posiada konto Użytkownika – w takiej sytuacji otrzymuje jedynie potwierdzenie aktywowania usługi.

4. Funkcjonalność powiadomień w opcji SMS, o ile jest dostępna w danym Serwisie, jest bezpłatna dla każdej z kategorii Serwisu i wymaga podania numeru telefonu komórkowego zainteresowanej osoby.

X. REKLAMACJE USŁUG

1. Ustala się następujące czasy rozpatrywania prawidłowo złożonych reklamacji:
a) dotyczących niewykonania przez Usługodawcę usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem  - reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia złożenia;
b) dotyczących jakości lub terminowości wykonanej przez Usługodawcę usługi  - reklamacja rozpatrywana jest w terminie 31 dni od dnia  złożenia.

2. Niepowiadomienie Użytkownika o wyniku postępowania dotyczącego danej reklamacji w terminach wskazanych w ust.1powyżej jest równoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem danej reklamacji.

3. W przypadku uznania reklamacji:
a) dotyczących niewykonania przez Usługodawcę usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem  - Użytkownik otrzyma również możliwość ponownego zlecenia Usługodawcy wykonania danej usługi zgodnie z Regulaminem;

4. Powyższe nie ogranicza uprawnień Użytkownika będącego konsumentem wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.

5. W sprawie reklamacji usług świadczonych Użytkownikom należy niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą w okresie od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godziny 9:00 do 15:00 na adres biuro@polskagieldapaliw.pl

6. W przypadku reklamacji usług w ramach Serwisu należy  podać w reklamacji dane umożliwiające identyfikację usługi i reklamującego np. reklamacja dotycząca rejestracji ogłoszenia: kategoria do której dodano ogłoszenie, sposób rejestracji uzyskany kod rejestracyjny lub inne dane użyte podczas rejestracji.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Odnośnie danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę celem świadczenia usług opisanych postanowieniami niniejszego Regulaminu Usługodawca informuje, iż na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub Odwiedzającego będących właścicielami przetwarzanych przez Spółkę danych osobowych, przesłane na adres Usługodawcy, Usługodawca udostępnia na podany w żądaniu adres elektroniczny informacje na temat:

a) ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu;

b) udostępnianych przez Usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz

c) podmiotu, któremu Usługodawca ewentualnie powierzyła przetwarzanie danych osobowych.

2. Według najlepszej wiedzy Usługodawcy brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisów.


 

Pomoc i wsparcie